Algemene- en betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

U ontvangt tweewekelijks een digitale factuur, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Tarief per individueel consult van 45 minuten tot een uur is € 110,00 BTW vrijgesteld. Voor consulten die in de avond plaatsvinden, vanaf 18.00 uur, geldt een avondtarief van € 135,00 BTW vrijgesteld. Bij niet tijdige betaling wordt bij uitblijven van betaling na 30 dagen na een aanmaning incasso uit handen gegeven aan een extern bureau. Incasso- en eventuele gerechtelijke kosten inclusief wettelijke renten worden in rekening gebracht bij u, de cliënt.

De hieronder genoemde betalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de hulpverlener en de cliënt.
  2. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.
  6. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Aanvullende voorwaarden

  1. Afspraken mogen tot uiterlijk één werkdag (24 uur) van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Afspraken van maandag kunnen tot uiterlijk vrijdag voor 09.00 uur zonder kosten worden geannuleerd. Afspraken annuleren kan telefonisch op 06-39222162 of per e-mail via info@psychologiepraktijkjonkman.nl . Niet nagekomen afspraken en afspraken welke niet ruim genoeg van te voren worden afgezegd worden ongeacht de reden bij u in rekening gebracht.
  2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen na factuurdatum is betaald wordt 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.
  3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Algemene voorwaarden

Uw rechten als cliënt
Martine Jonkman is lid van het De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Deze organisatie stelt kwaliteitscriteria en heeft ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

Privacy en geheimhoudingsplicht
Alles dat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Samenwerking met huisartsen en Arboartsen is erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming informeer ik de betrokken huisarts en of Arboarts over het verloop van de behandeling. Mocht het voor de behandeling wenselijk zijn om informatie op te vragen bij anderen dan uw huisarts of Arboarts, bijvoorbeeld een eerdere hulpverlener, wordt ook hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.

Rapportage en dossier
Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient u schriftelijk een verzoek in te dienen bij de praktijk. U kunt altijd om inzage van u dossier vragen. Ook kunt u, tegen een vergoeding van € 25,- een kopie ontvangen van uw dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier).

Klachten
De psychologiepraktijk werkt volgens de beroepsethische regels van de NFG. Zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt doet u er goed aan als u klachten heeft betreffende de hulpverlening of dienstverlening dit eerst te bespreken. Als wij er samen niet uit komen kunt u met uw klacht bij de beroepsvereniging de NFG terecht. Kijk voor meer informatie op de website van de NFG “Niet tevreden over je hulpverlener?”

Aansprakelijkheid
Mw. Jonkman en Psychologiepraktijk Jonkman zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Psychologiepraktijk Jonkman en behoudens het geval van een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Psychologiepraktijk Jonkman tegen een cliënt beperkt tot de gefactureerde bedragen.